Integriteitscode CNV

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Hoe gaan we om met elkaar en met de buitenwereld? 

Medewerkers van CNV Vakcentrale doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat alle betrokkenen, binnen en buiten de organisatie vertrouwen kunnen hebben in CNV Vakcentrale als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van CNV Vakcentrale bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te leggen in een integriteitscode.  

Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van CNV Vakcentrale. Dus niet alleen voor medewerkers, bestuur, de Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: personen, bedrijven en instanties die werken in opdracht van CNV Vakcentrale en leveranciers aan CNV Vakcentrale. Ook personen die CNV Vakcentrale vertegenwoordigen of namens CNV Vakcentrale plaats hebben (genomen) in een commissie of raad vallen onder de integriteitscode. 

Het eerste gedeelte van deze code (deel A) betreft de medewerkers van het CNV Vakcentrale en personen, bedrijven en instanties die werken in opdracht van het CNV Vakcentrale. Het tweede gedeelte (deel B) betreft het personen die CNV Vakcentrale vertegenwoordigen of namens CNV Vakcentrale optreden, maar geen contractuele band hebben met CNV Vakcentrale. 

Deze integriteitscode is niet in de eerste plaats bedoeld als een opsomming van regels en sancties. We hopen vooral een proces op gang te brengen van bewustwording en dialoog. Schatten we de gevolgen en de risico’s van bepaalde situaties goed in? Maken we daarin dezelfde afweging? Praten we hier voldoende over met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen integer handelen, maar ook zo overkomen en herkend worden? Dit alles in de wetenschap dat de grens tussen ‘goed gedrag’ en ‘fout gedrag’ niet altijd helder aan te geven is en per situatie anders kan lopen. Deze integriteitscode is een openbaar document. CNV Vakcentrale wil op de inhoud te allen tijde aanspreekbaar zijn. Collega’s, externe relaties en andere belanghebbenden kunnen de code inzien op de website van het CNV Vakcentrale, www.cnv.nl . Zij worden geacht van de inhoud van de code op de hoogte te zijn en weten dus aan welke afspraken en gedragsregels wij hen zullen houden. 

In het navolgende passeert een aantal thema’s, die van belang zijn wanneer we het hebben over gedrag en integriteit, de revue. Diverse thema’s zijn reeds in de statuten, diverse reglementen, gedragscodes, algemene voorwaarden en overeenkomsten uitgewerkt. Deze documenten prevaleren boven de inhoud van deze integriteitscode. 

A. Voor medewerkers van het CNV Vakcentrale en voor hen die in opdracht van het CNV Vakcentrale werken 

A.1 De omgang met onze leden/(interne)klanten/collega’s 
CNV Vakcentrale wil een organisatie zijn die gestoeld is opvertrouwen, openheid, samenwerking en creativiteit. Dit vereist een correcte, dienstverlenende instelling van de medewerkers in de richting van onze partners en klanten. 

 • Klanten en leden worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun politieke overtuiging, religie, etniciteit of afkomst. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen met een seksistisch of discriminerend karakter. In werktijd, maar ook buiten werktijd spreken wij met respect over onze klanten en relaties. 
 • We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie, waarbij informatie van en over 
 • collega’s en leden hier nadrukkelijk onder vallen. De privacy en privacyregels worden gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt.
 • De medewerkers van CNV Vakcentrale worden geacht elke gedraging die afbreuk doet aan hun integriteit, achterwege te laten. Dat betekent niet alleen dat zij handelen in de geest van deze integriteitscode, maar ook dat zij in staat zijn om van geval tot geval risico’s en kwetsbaarheden in te schatten en dat ze situaties vermijden waarin de schijn zich tegen hen of tegen CNV Vakcentrale zou kunnen keren. 

A.2. Scheiding werk en privé 
CNV Vakcentrale stelt veel belang in een imago als integer werkende organisatie. Om de relatie met externe partijen zuiver te houden gaan wij uit van een duidelijke scheiding tussen werk en privé. 

 • We willen de opdrachtgeverrol niet vermengen met de klantrol. Dit betekent dat medewerkers privé geen goederen afnemen of diensten aangaan bij een bedrijf binnen een bestaand contract. De medewerker van CNV Vakcentrale stelt zijn leidinggevende van het vermoeden van oneigenlijke inzet van persoonlijke levering van diensten of goederen op de hoogte. 
 • De opdrachtverlening door CNV Vakcentrale aan derden gebeurt zorgvuldig en transparant, geformaliseerd in het inkoopbeleid en tegen de inkoopvoorwaarden van CNV Vakcentrale. In het bijzonder als het gaat om opdrachtverstrekking aan bedrijven waarin familieleden of bekenden van medewerkers werkzaam zijn in invloedrijke posities. Deze medewerkers (aan beide kanten van het contract) dienen bij het maken van deze afspraken niet betrokken te zijn/worden en de belangenbehartiging over te laten/dragen aan hun collega.
 • Medewerkers kunnen niet de belangen behartigen van leden die menprivé goed kent of waarmee men een liefdesrelatie heeft. 
 • Het is niet toegestaan voor medewerkers om bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden met behulp van eigendommen van CNV Vakcentrale zonder dat daar vooraf afspraken in een contract over zijn vastgelegd. 
 • Het is niet geoorloofd dat medewerkers voor zichzelf of voor derden enige vorm van voordeel of voorrang regelen, waar het de dienstverlening van of namens CNV Vakcentrale betreft 
 • De werknemer stelt – conform het protocol nevenwerkzaamheden - de werkgever in kennis van het aanvaarden van een betaalde nevenfunctie. 
 • Als de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden naar het oordeel van de werkgever redelijkerwijs in strijd zijn met de belangen van CNV Vakcentrale, is dit niet toegestaan.
 • Onbezoldigde nevenfuncties worden door de werknemer niet langer bekleed indien (het 
 • vermoeden er is dat) deze redelijkerwijs in strijd zijn met de belangen van CNV Vakcentrale. 
 • Liefdesrelaties op het werk. Hoewel een werkgever in beginsel niets van doen heeft met het privéleven van een medewerker, is openheid en goede communicatie ook hier belangrijk. Indien een medewerker een liefdesrelatie heeft met een collega wordt dit gemeld aan de leidinggevende. De leidinggevende maakt per situatie een afweging of en in hoeverre dat een onaanvaardbaar effect heeft op de werksituatie.

A.3. Relatiegeschenken 

 • CNV Vakcentrale wil voorkomen dat relatiegeschenken – kunnen – worden gezien als tegenprestatie voor een geleverde c.q. te leveren dienst, bijv. het niet volledig uitonderhandelen van een prijs. 
 • Het is geen probleem als een medewerker incidenteel een geschenk met een alledaags karakter, zoals een bos bloemen of een fles wijn ontvangt, wanneer dit een uitdrukking van waardering is. Hiervoor geldt een bovengrens van - een waarde van - € 25,-. 
 • Relatiegeschenken in de vorm van kerstpakketten dienen beperkt in waarde te zijn en op de werklocatie te worden afgeleverd. 
 • CNV Vakcentrale wil niet dat geschenken of uitnodigingen op het privéadres van medewerkers worden aangeboden. CNV Vakcentrale gaat ervan uit dat de externe relaties zich aan deze regel houden. Geschenken die desondanks op een privéadres worden aangeboden zullen, ongeacht hun waarde, op de werklocatie worden afgegeven. CNV Vakcentrale zal de betreffende relatie in dat geval herinneren aan haar integriteitscode en indien nodig passende maatregelen nemen.  

A.4. Uitnodigingen van derden 
Alle uitnodigingen waar bij de uitgenodigde twijfelt of deze binnen de code valt – of deze nu onder werktijd plaatsvinden of daarbuiten - worden gemeld aan de leidinggevende conform deze code. Met de betreffende medewerker wordt een inhoudelijke afweging gemaakt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de voor- en nadelen die het aannemen van die uitnodiging met zich mee kan brengen. Daarnaast wordt van geval tot geval afgewogen of de tegenwaarde van het aanbod binnen redelijke grenzen blijft en in logische verhouding is met de aard van het contact. Wanneer er sprake is van een duidelijke meerwaarde voor CNV Vakcentrale, of een uitzonderlijke mogelijkheid voor de medewerker om veel te leren over een bepaald onderwerp dat voor zijn functioneren van grote meerwaarde is, kan de medewerker op de uitnodiging ingaan. Ook hier geldt dat we willen voorkomen dat een uitnodiging kan worden opgevat als een weder prestatie voor een gunst of een dienst. Dit betekent dat, als er ook maar de geringste twijfel bestaat over de gepastheid, het aanbod afgewezen wordt. 

A.5 Vergoedingen en honoraria in verband met de functie
Vergoedingen of honoraria die een medewerker ontvangt voor werkzaamheden die verband houden met de functie, moeten deze rechtstreeks afgedragen worden aan CNV Vakcentrale, ongeacht op welk tijdstip de werkzaamheden worden verricht.

A.6 Ongewenst gedrag
Onderdeel van het handboek P&O is het klachtenreglement ter voorkoming van ongewenst gedrag. Hierin staat omschreven hoe te handelen bij ongewenst gedrag, wie de vertrouwenspersonen zijn, wat hun rol en werkwijze is en hoe een klacht in te dienen is, als informeel overleg niet tot een oplossing leidt. Het klachtenreglement ongewenst gedrag is onderdeel van deze integriteitscode.

A.7 Consequenties niet-integer handelen en ongewenst gedrag
CNV Vakcentrale verwacht van haar medewerkers dat zij zich onberispelijk gedragen en elkaar aanspreken op gedrag. Wanneer een medewerker, een leverancier of een externe relatie handelt in strijd met deze integriteitscode, dan beschouwen wij dit als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur (arbeidsrechtelijke) maatregelen nemen. Dat kan variëren van een officiële waarschuwing, het verbreken van de samenwerking met een ingehuurde zelfstandige, het verbreken van de samenwerking met een externe relatie of leverancier, tot ontslag op staande voet. Daaraan voorafgaand vindt onderzoek plaats door CNV Vakcentrale.

Indien iemand van mening is dat er niet conform deze code gehandeld is, dan verzoeken wij dit in eerste instantie te melden bij de leidinggevende. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt het vervolgens gemeld bij de algemeen secretaris / penningmeester van CNV Vakcentrale (of, als het een lid van het bestuur betreft bij de voorzitter van de Raad van Toezicht). 

B. Voor personen die het CNV Vakcentrale vertegenwoordigen of namens het CNV Vakcentrale optreden, maar geen contractuele band hebben met het CNV Vakcentrale. 
Personen die het CNV Vakcentrale vertegenwoordigen – ook als vrijwilliger -  worden geacht zich te gedragen in de geest van deze code. Ook bij hen geldt dat hun gedrag afstraalt op het CNV Vakcentrale. 

Mocht er aanleiding zijn over het gedrag van een vertegenwoordiger, dan zal de leidinggevende van betreffende afdeling en/of het bestuur dit gesprek aangaan. Mocht het gesprek niet leiden tot een voor beide deelnemers gepaste uitkomst, zal het bestuur zich waar nodig in verbinding stellen met het gremium dat de vertegenwoordiging in beheer heeft, om tot oplossing van de ontstane situatie te komen. 

 Deze integriteitscode goedgekeurd door het bestuur en de Raad van Toezicht en is met instemming van de ondernemingsraad gepubliceerd op de website van CNV Vakcentrale. 

 

 

 

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×