Vacatures

Werken bij het CNV

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Sectorvoorzitter Onderwijs (Bestuurslid CNV Connectief)

CNV Connectief zoekt naar een Sectorvoorzitter Onderwijs, tevens bestuurslid van CNV Connectief. Kun je als lid van het collegiaal bestuur van CNV Connectief vormgeven aan de ontwikkelingen van de vereniging en de werkorganisatie? Beschik je als Sectorvoorzitter over passie voor het onderwijs? Wil je een bijdrage leveren aan de toekomst van de vakbeweging? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet.

Functieomschrijving

Vakcentrale CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven, met als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Vanuit 3 bonden geeft het CNV invulling aan deze taak.
CNV Connectief is de bond van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn.  Het bestuur van CNV Connectief is een collegiaal bestuur en bestaat momenteel uit vier en in de toekomst uit drie leden. De bestuurlijke taken zijn via portefeuilles verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurder in de zin van de WOR. Bestuursleden zijn integraal eindverantwoordelijk voor alle facetten van de organisatie.

Daarnaast zijn bestuursleden ook sectorvoorzitter voor één van de sectoren: Onderwijs, Overheid & Publieke Diensten en Zorg & Welzijn. De sectorvoorzitter is namens het bestuur in- en extern het bestuurlijke aanspreekpunt of de woordvoerder, bewaakt de voortgang en rapporteert aan het bestuur, de raad van toezicht en de vereniging. De omgeving waarin het Sectorvoorzitter Onderwijs (bestuurslid CNV Connectief) opereert bestaat onder meer uit (kader)leden en de medewerkers van de werkorganisatie, de vakcentrale CNV, werkgeversorganisaties in het onderwijs, vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politiek en de media.

Het bestuur van CNV Connectief geeft leiding aan de vereniging en de werkorganisatie. Zij ziet daarin voor zichzelf een inspirerende en motiverende taak weggelegd op strategisch niveau. De dagelijkse leiding van de werkorganisatie heeft het bestuur neergelegd bij het managementteam

De Sectorvoorzitter Onderwijs functioneert als boegbeeld aan een relatief groot aantal overlegtafels: in de belangenbehartiging op het gebied van onderwijsbeleid en beroepsinhoud, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Van primair en bijzonder tot hoger en universitair onderwijs. De samenwerking met sectorraden (werkgevers), andere vakbonden en (nieuwe) beroepsverenigingen is intensief en soms ook ingewikkeld.

In 2019 is een toekomstvisie onder de naam ‘Samen Doen!’ tot stand gekomen, is de strategie aangescherpt en zijn er keuzes gemaakt in activiteiten en de wijze van organiseren (op verzoek stellen wij u informatie hierover beschikbaar). Er wordt gestreefd naar een (financieel) gezond en toekomstbestendig CNV Connectief. CNV Connectief gaat terug naar de kern van de vakbond en richt zich daarom op werk en inkomen en waar nodig beroepsinhoud. Dat laatste geldt met name voor de sector onderwijs, waar de betrokkenheid bij onderwijsbeleid en beroepsinhoud groter is dan in andere sectoren. Door een duidelijke afbakening van het werkterrein, het kiezen van thema’s en speerpunten, vergroot CNV Connectief de herkenbaarheid en versterkt het de positionering. CNV Connectief is er voor alle werkenden binnen de publieke sectoren. Dit vergroot de legitimiteit als vakbond.

Uitdagingen in de komende periode:

 • Invulling geven aan de ontwikkeling van CNV Connectief. Vermogen om breed te kunnen kijken en een rol te kunnen vervullen in de verdere ontwikkeling van CNV als geheel
 • Inhoudelijk ambitie van CNV Connectief is vastgelegd in de toekomstvisie ‘SamenDoen!’. Het omzetten van de inhoudelijke ambitie naar concrete doelen projecten
 • Zichtbaarheid van CNV Connectief (in het onderwijs) vergroten

Functie-eisen

• Academisch werk- en denkniveau
• Aantoonbare brede bestuurlijke of politieke ervaring.  Extern: bekend met het politiek bestuurlijk krachtenveld. Kan laveren, coalities sluiten, bewindslieden benaderen, verbindende schakel zijn en toch zichtbaar zijn. Voor het invullen van de interne bestuurlijke rol is senioriteit nodig
• Kan strategisch denken en handelen. Leider die op strategisch niveau richting geeft aan de inhoud van het werk, zonder daarbij de integrale verantwoordelijkheid als bestuurslid uit het oog te verliezen
• Heeft een visie op de positie van de vakvereniging en op de sector onderwijs. Kan vanuit dit vergezicht de organisatie verder brengen: pro actiever en zichtbaarder. Richt zich op werkenden en kan jongere generaties aanspreken
• Bestuurlijke daadkracht en in staat autoriteit op te bouwen in het onderwijsveld
• Ervaring met project- en verandermanagement
• Ervaring met vakbondswerk (werk en inkomen) en/of ervaring in het onderwijs wordt is een pré
• Vernieuwend en proactief: kan innovatie vormgeven in de vereniging. Kan keuzes maken, loslaten en geeft ruimte om nieuw beleid uit te proberen
• Kan de rol van boegbeeld invullen. Weet wat hij/zij wil bereiken en laat zich over adviseren en ondersteunen in hoe dat kan worden bereikt. Onderhoudt een goede relatie met de media
• Kan op verschillende borden schaken, maar ook hands on functioneren in het onderwijsveld
• Laat zich inspireren door het christelijk-sociaal gedachtegoed en draagt de missie en kernwaarden van de vereniging geloofwaardig uit

Aanvullende competenties en persoonlijke eigenschappen

Inlevend, verbindend, betrouwbaar, inspirerend, onafhankelijk, besluitvaardig.

Over CNV Connectief

CNV Connectief is dé vakvereniging van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn.

CNV Connectief wordt geïnspireerd door het christelijk-sociaal gedachtegoed. CNV Connectief gelooft dat mensen het beste tot hun recht komen in relatie tot elkaar en wanneer zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Men streeft naar een samenleving waarin gelijke kansen, goede arbeidsrelaties, ontplooiingsmogelijkheden, een veilige werkomgeving, solidariteit en duurzaamheid centraal staan.

CNV Connectief komt op voor iedereen die werkt, gaat werken, werk zoekt of gewerkt heeft in de publieke sector. Samen met onze 112.000 leden zet CNV Connectief zich dagelijks in voor goede arbeidsomstandigheden en –voorwaarden. Dit doet men door afspraken te maken over werk en inkomen (cao, pensioen), door te helpen bij loopbaanontwikkeling en het bieden van rechtsbijstand als het tegenzit. Ook wil CNV Connectief een platform bieden voor thema’s rondom werk en inkomen en zich inzetten als deskundige en betrokken partner met een relevant netwerk kennis, vaardigheden en ons netwerk om de overheid en politiek te beïnvloeden. De leden van CNV Connectief zijn verdeeld over drie sectoren: CNV Onderwijs, CNV Overheid & Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn. De vereniging is lid van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (vakcentrale CNV) en werkt binnen deze vakcentrale samen met de andere twee CNV-bonden aan de realisatie van haar doelstelling.

De werkorganisatie bestaat uit 5 afdelingen, er werken 128 fte / ongeveer 140 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit het CNV-kantoor in Utrecht Overvecht. De formatie wordt de komende jaren aangepast naar 100 fte.

Voor meer informatie zijn de volgende bronnen beschikbaar:

Website CNV Connectief
Organogram

Op verzoek stellen wij u vertrouwelijk meer inhoudelijke informatie beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Het maximale salaris bedraagt € 113.577,- bruto per jaar incl. vakantiegeld, bij een volledig dienstverband van 36 uur per week.

Procedure

CNV Connectief laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 7 juni 2020.

De gesprekken bij Aardoom & de Jong zullen naar verwachting plaatsvinden in week 24 en 25.
De gesprekken met de sollicitatiecommissie zullen naar verwachting plaatsvinden in week 26 van 2020.
Het streven is om de procedure af te ronden voor 1 juli.

Solliciteer hier.

Contactpersonen

mr. drs. Jan Kees Meijers, e-mail: meijers@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-82126898
drs. Philippe de Jong, e-mail: dejong@aardoomendejong.nl telefoon: 06-47242447 

Voorzitter raad van toezicht CNV Vakcentrale

De Raad van Toezicht is op zoek naar een voorzitter die samen met de overige twee leden de Raad van Toezicht van het CNV verder kan vormgeven en ontwikkelen.

De CNV Vakcentrale (CNV) behartigt de belangen op het gebied van werk en inkomen. Het CNV is geworteld in het christelijk sociaal gedachtegoed. De kernwaarden solidariteit, verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, rechtvaardigheid en naastenliefde staan in haar werk centraal. De missie van het CNV is om samen duurzame arbeidsrelaties te creëren die ten goede komen aan een rechtvaardige samenleving. Verdere informatie is te vinden op www.cnv.nl. Aan het CNV is tevens verbonden een ANBI Stichting CNV Internationaal (www.cnvinternationaal.nl). 

Het CNV is een vereniging die bestaat uit drie vakbonden: CNV Vakmensen, CNV Connectief en CNV Jongeren. Het hoogste orgaan van het CNV is de Algemene Vergadering (AV). Het bestuur van het CNV wordt gevormd door bestuursleden van deze vakbonden. 

Sinds 1 januari 2020 kent het CNV een Raad van Toezicht. De raad bestaat uit drie leden. Twee daarvan worden voorgedragen vanuit de Raden van Toezicht van CNV Vakmensen en CNV Connectief. Het derde lid en tevens de voorzitter, is onafhankelijk.

Dit ga je doen als voorzitter raad toezicht:

De Raad van Toezicht vervult drie rollen ten aanzien van het Bestuur van het CNV:
- Toezichthoudende verantwoordelijkheden zoals opgenomen in de statuten.
- Sparring partner voor het Bestuur.
- Vervullen van de werkgeversfunctie .

Tevens fungeert de Raad van Toezicht van het CNV ook als Raad van Toezicht voor de Stichting CNV Internationaal.

Wij vragen:

 • Ruime ervaring als toezichthouder.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over het door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en zo ook het functioneren van het bestuur te kunnen toetsen.
 • Inzicht in en kennis van de context waarin de vakbond CNV zich bevindt, en in staat om het strategische denkproces over de toekomst te faciliteren.
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring van het maatschappelijk middenveld waarin het CNV acteert. Kennis en ervaring met maatschappelijke verhoudingen en politiek.
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een afgewogen balans tussen distantie en betrokkenheid.
 • Onafhankelijk zodat zonder bijzonder belang of ruggespraak kan worden opgetreden.
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Persoonlijke eigenschappen:

 • Ruime ervaring met bestuurlijk nationaal en internationaal vakbondswerk (statutair vereiste).
 • Het vermogen de in de raad aanwezige ervaring en competenties te verbinden.
 • Een relevant netwerk.
 • Inzicht in de nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Ervaring als voorzitter in bestuurlijke- of toezichthoudende context.

Procedure en planning:

De Raad van Toezicht doet een bindende voordracht aan de Algemene Vergadering  (AV) van de CNV Vakcentrale. Van de beoogde voorzitter wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is bij de benoeming tot voorzitter door de AV. Deze is gepland op 22 juni 2020 14.30 uur.

De twee huidige leden van de raad van toezicht van de Vakcentrale hebben zitting in de sollicitatiecommissie. Gesprekken staan gepland op dinsdag 12 mei 2020 tussen 9.30 uur en 13.00 uur. Wij verzoeken u om in uw reactie aan te geven of u deze datum en tijd beschikbaar bent.

Tot 8 mei 2020 kunt u een sollicitatie richten aan de twee leden van de raad van toezicht van het CNV Vakcentrale mevrouw Marianne Luyer (marianneluyer@upcmail.nl te bereiken op 0653783868) en mevrouw Sandra van Breugel (sandravanbreugel@hotmail.com te bereiken op 0634517033).Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×