Einde van mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt

Op deze pagina staat op hoofdlijnen beschreven waarmee je rekening moet houden als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt.

Over het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat de volgende onderwerpen:

Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een contract dat je voor een beperkte periode met een werkgever afsluit. Bijvoorbeeld voor een jaar. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heet ook wel een tijdelijk contract.

Een werkgever kan ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met jou afsluiten als hij je in dienst wil nemen voor de duur van een project en nog niet weet wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt dan afgesloten voor de duur van de werkzaamheden. Het einde van het project en daarmee de arbeidsovereenkomst, moet objectief bepaalbaar zijn. Dat wil zeggen dat de beëindiging afhankelijk is van de werkzaamheden en niet van de wil van een van de partijen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch na afloop van de periode waarvoor het is aangegaan. Dit geldt niet als schriftelijk is overeengekomen dat een voorafgaande opzegging nodig is. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Zowel de werknemer als de werkgever moeten in dat geval kunnen opzeggen.

terug naar boven

Aanzegtermijn

Heeft jouw arbeidsovereenkomst een looptijd van zes maanden of langer en is op je arbeidsovereenkomst geen uitzendbeding van toepassing? Dan moet jouw werkgever je uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten en onder welke voorwaarden. 

terug naar boven

De werkgever houdt zich niet aan de aanzegtermijn

Laat de werkgever je niet weten of hij jouw arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten? Dan heb je recht op een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt een maandsalaris. Heeft jouw werkgever je te laat laten weten dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd? Dan heb je recht op een vergoeding naar verhouding. Als de werkgever bijvoorbeeld een week te laat was met aanzeggen, dan heb je recht op een week loon. Je mag deze vergoeding opeisen tot twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Als jouw werkgever de vergoeding niet aan je wil betalen, dan kan je dit voorleggen aan de rechter.

Deze vergoeding is niet verschuldigd als het bedrijf failliet is gegaan. Als je werkgever in de schuldsanering is terechtgekomen, hoeft hij die vergoeding ook niet te betalen. Dit geldt eveneens als de rechtbank jouw werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen.

Laat de werkgever je niet weten of jouw arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet, of tegen welke voorwaarden? Terwijl je de werkzaamheden wel gewoon blijft verrichten? Dan heeft de nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch dezelfde looptijd als de voorafgaande arbeidsovereenkomst, met een maximum van een jaar. Ook gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden. Als op dat moment aan de voorwaarden van de ketenbepaling is voldaan, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook in dit geval is jouw werknemer je een vergoeding verschuldigd.

terug naar boven

Opzeggen tijdens de proeftijd

Als in een arbeidsovereenkomst een proeftijd is afgesproken, dan mag een werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd op elk moment beëindigen. Hiervoor hoeft hij geen toestemming te vragen van UWV of de rechter. Als werknemer kan je tijdens de proeftijd ook op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Of de werkgever een proeftijd met je kan afspreken, is onder andere afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

  • Gaat het om een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter? Dan mag de werkgever geen proeftijd met je overeenkomen in de arbeidsovereenkomst.
  • Als de looptijd meer dan zes maanden en korter dan twee jaar is, mag de werkgever een proeftijd van een maand afspreken.
  • Alleen als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer krijgt aangeboden mag daarin een langere proeftijd worden afgesproken. De maximale duur van de proeftijd is in dat geval twee maanden.
  • Als jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen einddatum heeft (bijvoorbeeld omdat je iemand vervangt wegensziekte) mag een proeftijd worden afgesproken van maximaal één maand.

Is na een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? In principe mag jouw werkgever dan geen proeftijd afspreken in de nieuwe opvolgende arbeidsovereenkomst. Daarop is één uitzondering. Vraagt de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden? Dan mag er wel een proeftijd zijn afgesproken.

Je werkgever mag in de volgende gevallen via cao afwijken van de wet:

  • Een cao die nieuw gaat gelden of wordt verlengd In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden en korter dan twee jaren, kan bij cao worden bepaald dat de proeftijd van maximaal een maand kan worden verlengd naar maximaal twee maanden. Deze verlenging is dus niet meer mogelijk voor arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter.

terug naar boven

Concurrentiebeding

Door een concurrentiebeding kan jij als werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet zonder meer bij een concurrent in dienst treden of als ondernemer beginnen in dezelfde branche. Werkgevers kunnen geen concurrentiebedingovereenkomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als een werkgever dat toch doet, dan is het concurrentiebeding niet geldig. Op deze regel is één uitzondering. Kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag hij wel een concurrentiebeding afspreken. De motivering daarvoor moet hij opnemen in de arbeidsovereenkomst. Zonder motivering geldt het concurrentiebeding niet.

Ben je van mening bent dat jouw werkgever ten onrechte een concurrentiebeding met je is overeengekomen? Of dat er geen (of niet langer) sprake is van voldoende zwaarwichtige belangen die het concurrentiebeding noodzakelijk maken? Dan kam je dit voorleggen aan de rechter.

terug naar boven

Overgangsrecht concurrentiebeding

Een concurrentiebeding dat is overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat is aangegaan voor 1 januari 2015 blijft gelden.

terug naar boven

Vragen? Bel je vakbond

Heb je vragen over je arbeidsovereenkomst, neem dan contact op met het CNV.

terug naar boven

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×