Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de cao

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de cao

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de voorwaarden veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

In onderstaande gevallen mogen werkgevers bij cao afwijken van de veranderingen die de wet aanbrengt:

Proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wat zegt de wet?

Of de werkgever een proeftijd met je kan afspreken, is onder andere afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Gaat het om een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter? Dan mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken in de arbeidsovereenkomst. Als de looptijd meer dan zes maanden en korter dan twee jaar is, mag de werkgever een proeftijd van een maand afspreken. Alleen als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer krijgt aangeboden, mag daarin een langere proeftijd worden afgesproken. De maximale duur van de proeftijd is in dat geval twee maanden. Als jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen einddatum heeft, mag een proeftijd worden afgesproken van maximaal één maand. Dat is bijvoorbeeld het geval als je iemand vervangt wegens ziekte. 

Is na een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? In principe mag jouw werkgever dan geen proeftijd afspreken in de nieuwe opvolgende arbeidsovereenkomst. Daarop is één uitzondering. Vraagt de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden? Dan mag er wel een proeftijd zijn afgesproken.

Werkgevers mogen in de volgende gevallen via cao afwijken van de wet: 

Een cao die nieuw gaat gelden of wordt verlengd: 

 • In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden en korter dan twee jaar, kan bij cao worden bepaald dat de proeftijd van maximaal een maand kan worden verlengd naar maximaal twee maanden. Deze verlenging is niet meer mogelijk voor arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter.

 

Opmerking: de ketenregeling gaat per 1 januari 2020 veranderen in 3 jaar (in plaats van 2 jaar nu). Dus zou je een contract voor onbepaalde tijd moeten krijgen na meer dan 3 overeenkomsten, of meer dan 3 jaar met een tussenpoze van minder dan 6 maanden.

 

terug naar boven

Loondoorbetalingsverplichting

Wat zegt de wet?

Als je niet kunt werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Bijvoorbeeld als er onvoldoende werk is. Jouw werkgever kan in de arbeidsovereenkomst met je overeenkomen dat hij deze loondoorbetalingsverplichting de eerste zes maanden uitsluit. Heb je de uren niet gewerkt door een oorzaak die voor jouw eigen risico komt? Bijvoorbeeld omdat je staakte? Dan hoeft de werkgever je die uren niet uit te betalen.

Deze regels gelden ook als je een oproepcontract in de vorm van een min-maxcontract of een nulurencontract hebt. Roept jouw werkgever je op, maar kan het werk niet worden verricht? Dan heb je wel recht op loon voor de uren waarvoor je bent opgeroepen. Dat geldt ook als de werkgever je niet oproept, terwijl er wel werk is. Jouw werkgever hoeft het loon niet te betalen als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. 

Je werkgever mag in de volgende gevallen via cao afwijken van de wet:

Een cao die nieuw gaat gelden of wordt verlengd: 

 • In jouw cao kan de mogelijkheid staan opgenomen om de periode van zes maanden te verlengen. Voorwaarde is dat het om in de cao bepaalde en incidentele werkzaamheden gaat en dat de werkzaamheden geen vaste omvang hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval als je in de betreffende functie werkzaam bent en jouw werkgever je inzet bij piekwerkzaamheden. Of als je een andere werknemer vervangt bij ziekte. Sla jouw cao hierop na. Zijn er uitzonderingen vastgelegd? Dan staat in je cao beschreven voor welke functies deze gelden.

terug naar boven

Loondoorbetalingsverplichting uitzendbureaus

Wat zegt de wet?

Het uitzendbureau kan in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat het de loondoorbetalingsverplichting de eerste 26 weken van de overeenkomst uitsluit. Dat houdt in dat de uitzendkracht die periode geen loon krijgt voor de niet gewerkte uren.

Jouw werkgever (het uitzendbureau) mag in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet: 

Een cao die nieuw gaat gelden of wordt verlengd: 

 • Valt het uitzendbureau onder een nieuwe cao of wordt een oude cao verlengd? Dan kan de periode van 26 weken worden verlengd tot maximaal 78 weken. Om te weten wat voor jou geldt, kan je navraag doen bij het uitzendbureau.

terug naar boven

Ketenbepaling

Wat zegt de wet?

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt een nieuwe ketenbepaling. De arbeidsovereenkomsten gaan twee jaar na het ingaan van de eerste arbeidsovereenkomst over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Jouw werkgever kan je in die periode van 3 jaar maximaal 3 keer een opvolgende arbeidsovereenkomst aanbieden (met een tussenpoze van minder dan 6 maanden), zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn opeenvolgend als zij elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. De cao mag niet afwijken van deze tussenperiode. Voor de berekening van de periode van twee jaar tellen de periodes van korter dan zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mee.

Je werkgever (het uitzendbureau) mag in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet:

Cao’s die nieuw gelden of worden verlengd mogen in de volgende gevallen afwijken van de ketenbepaling:

 • Uitzendovereenkomst 

  • In de cao kan worden geregeld dat het aantal van drie arbeidsovereenkomsten kan worden verhoogd naar ten hoogste zes. En dat de periode van twee jaar kan worden verlengd tot ten hoogste vier jaar. In een uitzendovereenkomst wordt vaak een uitzendbeding opgenomen. Zie de factsheet Werken als uitzendkracht voor meer informatie. Dit beding is op basis van de wet maximaal 26 gewerkte weken geldig.
  • Onder het nieuwe recht geldt een verlengingsmogelijkheid van een cao tot maximaal 78 weken. Pas na afloop van de periode van het uitzendbeding gaat de ketenbepaling gelden.

 • Aard bedrijfsvoering

  • Soms is een extra arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of het langer kunnen aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd noodzakelijk vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. In dat geval kan in de cao worden bepaald dat maximaal zes (i.p.v. drie) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan en maximaal voor een periode van vier (i.p.v. twee) jaar van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gebruik kan worden gemaakt. Uit de cao moet dan blijken waarom de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt, en ook om welke functies of functiegroepen het gaat.

 • Gevaar voortbestaan sector

  • In bepaalde sectoren, zoals het profvoetbal, werkt men uitsluitend met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De ketenbepaling vormt in die sectoren een risico voor het voortbestaan van de sector. Bij ministeriële regeling kunnen daarom functies in een bedrijfstak aangewezen worden waar uitsluitend met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt gewerkt. In zo’n geval wordt bij cao vastgelegd dat de ketenbepaling niet geldt.

 • Bestuursfuncties

  • Gaat het om een bestuursfunctie bij een bedrijf of organisatie? Dan kan in een schriftelijke overeenkomst (waaronder een cao) van de termijn van twee jaar worden afgeweken.

 • Opleiding

  • Is de arbeidsovereenkomst vooral gesloten om een werknemer op te leiden? Dan kan bij cao de ketenbepaling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard.

terug naar boven

Vraag het je vakbond

Heb je vragen over je contract, wat je rechten en plichten zijn of hoe je werkgever daarmee omgaat? Neem dan contact op met het CNV.

terug naar boven

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×