Oproepkrachten

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Oproepkracht

Op deze pagina staat op hoofdlijnen beschreven waarmee je rekening moet houden als je oproepkracht bent, met de volgende onderwerpen:

Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract.

Wanneer oproepkracht?

Een werknemer is een oproepkracht als hij komt werken wanneer de werkgever hem oproept. Dit hebben partijen zo afgesproken. De werknemer kan worden opgeroepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. De oproepkracht heeft dus geen vast maandloon.

Oproepkrachten en de cao

Het is belangrijk om te weten of het bedrijf waar de oproepkracht werkt onder een cao valt. In een cao kunnen afwijkende afspraken staan, bijvoorbeeld dat er geen recht is op doorbetaling van het loon.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Een oproepcontract met voorovereenkomst heeft de volgende kenmerken:

 • Als de werkgever de werknemer oproept, beslist de werknemer zelf of hij gaat werken.
 • Als de werknemer gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke periode waarin wordt gewerkt, is er sprake van een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst.
 • De werkgever betaalt loon over de uren die de werknemer werkt. 
 • Bij 3 opeenvolgende contracten ontstaat een vast dienstverband.Ook is er sprake van een vast contract als de werknemer langer dan 2 jaar (na 1 januari 2020 wordt dit 3 jaar) meerdere tijdelijke contracten heeft gehad. Dit heet de ketenbepaling.

Nulurencontract

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken:

 • De werknemer gaat aan het werk als de werkgever hem oproept.
 • Er is een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar er is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat een werknemer werkt.
 • De werkgever betaalt alleen loon over de uren dat een werknemer werkt. Deze afspraak moet op papier staan. De afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden van de overeenkomst. 
 • Is een werknemer langer dan 6 maanden in dienst? En wordt de werknemer opgeroepen, maar er kan  niet gewerkt worden door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt? Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende werk is. Dan heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon. De werkgever moet de werknemer ook doorbetalen als er werk is, maar de werknemer niet oproept. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval heeft de werknemer recht op uitbetaling van de uren die hij werkt.
 • Iedere keer dat de werkgever de werknemer oproept, heeft deze recht op minimaal 3 uur loon. Ook als er maar 1 uur wordt gewerkt.
 • De werknemer kan ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat wanneer een werknemer langer dan 3 maanden werkt, vermoed wordt dat de omvang van het dienstverband gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. 

Terug naar boven

Min-maxcontract

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken:

 • Er is sprake van een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn de garantie-uren.
 • De werknemer heeft een afspraak voor hoeveel uur de werknemer maximaal oproepbaar is.
 • Voor de garantie-uren krijgt de werknemer altijd betaald, ook als de werkgever de werknemer niet oproept om te komen werken.   
 • De werknemer moet werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren.
 • De werkgever betaalt loon voor het totaal aantal uren dat wordt gewerkt.
 • De werknemer krijgt voor de uren boven de garantie-uren uitbetaald als er wordt gewerkt. Dit geldt alleen voor de eerste 6 maanden. 
 • Werkt de werknemer langer dan 6 maanden en wordt deze opgeroepen? Maar kan de werknemer door een reden die voor risico van de werkgever komt toch niet werken? Dan heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het gaat om incidentele werkzaamheden of werkzaamheden die geen vaste omvang kennen. Bijvoorbeeld als de werknemer een collega vervangt bij ziekte. In dat geval heeft de werknemer recht op uitbetaling van de uren die hij werkt.
 • Heeft de werknemer met de werkgever afgesproken dat de werknemer minder dan 15 uur per week werkt? Dan heeft de werknemer voor iedere keer dat de werkgever de werknemer oproept, recht op minimaal 3 uur loon. Ook als er maar 1 uur wordt gewerkt.
 • U kunt ook een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Daarbij geldt dat wanneer een werknemer langer dan 3 maanden werkt, vermoed wordt dat de omvang van het dienstverband gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. 

Terug naar boven

Loondoorbetaling bij ziekte

Als een oproepkracht ziek wordt, houdt hij soms recht op doorbetaling van loon. Soms heeft de werknemer recht op een ziektewetuitkering van UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract.

Oproepcontract met voorovereenkomst
Bij een oproepcontract met voorovereenkomst is de werknemer niet verplicht te komen als de werkgever de werknemer oproept. De werkgever is ook niet verplicht de werknemer op te roepen. Zodra de werknemer  een oproep accepteert, ontstaat er een arbeidsovereenkomst. 

 • De werknemer wordt ziek tijdens een oproepperiode

De werkgever betaalt dan minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die een werknemer zou moeten werken. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijgt de werknemer het minimumloon. 

 • De werknemer blijft na afloop van een oproepperiode ziek 

Als de oproep is afgelopen, is ook het tijdelijke arbeidscontract afgelopen. De  werkgever hoeft dan geen loon meer te betalen. De werknemer kan misschien een ziektewetuitkering krijgen. Een ziektewetuitkering moet aangevraagd worden bij UWV.

 • De werknemer is ziek buiten een oproepperiode 

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, is er geen arbeidscontract. De werknemer krijgt dus geen loon. Wordt de werknemer ziek binnen 4 weken nadat het laatste arbeidscontract is afgelopen? Dan heeft de werknemer misschien recht op een ziektewetuitkering.

 

Nul-urencontract

Bij een nul-urencontract is de werknemer verplicht te komen als de werkgever hem oproept.

 • De werknemer wordt ziek tijdens een oproepperiode

De werknemer krijgt dan minstens 70% van het loon over de afgesproken oproepperiode, waarin de werknemer zou werken. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijgt de werknemer het minimumloon.

 • De werknemer blijft na afloop van een oproepperiode ziek

Na afloop van een oproep krijgt de werknemer geen loon meer, ook niet als deze dan nog ziek is. Pas als de arbeidscontract is geëindigd, kan de werknemer een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.

 • De werknemer is ziek buiten een oproepperiode

In de periode waarin de werknemer niet wordt opgeroepen, heeft deze  geen recht op doorbetaling van het loon. Zolang de arbeidscontract nog duurt, heeft de werknemer ook geen recht op ziektewetuitkering. Pas als het arbeidscontract eindigt, kan de werknemer een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Min-maxcontract

In alle gevallen krijgt de werknemer minstens 70% van het loon doorbetaald over de garantie-uren. Als dit bedrag lager is dan het  geldende minimumloon, krijgt de werknemer het minimumloon. Na afloop van het arbeidscontract kan de werknemer een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

 

Sinds januari 2020 gelden er nieuwe regels voor oproepcontracten:

 • De werkgever moet de werknemer ten minste vier dagen van te voren oproepen. Als dit niet tijdig (en schriftelijk of per e-mail) gebeurt, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Bij cao kan de oproeptermijn worden verkort tot 24 uur.
   
 • Als een eenmaal gedane oproep binnen vier dagen weer wordt ingetrokken, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen.
   
 • "Steeds als de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd," moet de werkgever de werknemer een schriftelijk of elektronisch aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Zolang de werkgever verzuimt dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.

 

Terug naar boven

 

 

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×