Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Werken als uitzendkracht

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Uitzendkrachten

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn de voorwaarden veranderd waaronder je als uitzendkracht kunt werken. Op deze pagina staat op hoofdlijnen beschreven waarmee je rekening moet houden.

Voor het werken als uitzendkracht zijn de volgende zaken van belang:

Wat is een uitzendkracht?

Een uitzendkracht is een werknemer die na bemiddeling door en via een uitzendbureau voor een inlenend bedrijf werkt. Bijvoorbeeld bij vervanging voor ziekte. De uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau, maar verricht arbeid onder toezicht en leiding van het inlenende bedrijf.

terug naar boven

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Een uitzendkracht werkt op basis van een uitzendovereenkomst. Dat is het arbeidscontract tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. In de uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden opgenomen. Dit beding regelt dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt op het moment dat de inlener de opdracht beëindigt. Hiervoor is geen opzegging vereist. Ook kan jij als uitzendkracht de overeenkomst, zolang het beding geldt, met onmiddellijke ingang beëindigen.

Dit beding is alleen geldig in de eerste 26 weken waarin je voor het uitzendbureau werkt.

terug naar boven

Verlenging van de duur van het uitzendbeding

Als het uitzendbureau onder een cao valt, kan hierin zijn afgesproken dat het uitzendbeding verlengd mag worden. Tot 1 januari 2015 mocht dit onbeperkt. Per 1 januari 2015 mag dit tot maximaal 78 gewerkte weken. Na 78 gewerkte weken gaat de uitzendovereenkomst over in een tijdelijke arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau waarop de ketenbepaling van toepassing is.

De ketenbepaling regelt dat een werkgever en werknemer maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen afsluiten. Of maximaal twee jaar gebruik kunnen maken van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In beide gevallen zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Arbeidsovereenkomsten worden als opeenvolgend beschouwd als zij elkaar met een periode van zes maanden of minder opvolgen. In de cao kan worden afgesproken dat het uitzendbureau de periode van twee jaar tot maximaal vier jaar mag verlengen. Of zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afsluiten zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Daarna moet het uitzendbureau jou een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden als de arbeidsrelatie wordt voortgezet.

terug naar boven

Uitsluiten loondoorbetalingsverplichting

Als je niet kunt werken door een oorzaak die voor risico van het uitzendbureau komt, dan moet het uitzendbureau het loon doorbetalen. Bijvoorbeeld als er onvoldoende werk is. Het uitzendbureau kan in de arbeidsovereenkomst vastleggen dat het deze loondoorbetalingsverplichting de eerste 26 weken uitsluit. Heb je de uren niet gewerkt door een oorzaak die voor jouw eigen risico komt? Bijvoorbeeld omdat je staakte? Dan hoeft het uitzendbureau je die uren niet uit te betalen. Het gaat hierbij om situaties waarin geen beroep op het uitzendbeding wordt gedaan.

Jouw werkgever (het uitzendbureau in dit geval) mag in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet:

  • Cao die vanaf 1 januari 2015 nieuw gaat gelden of wordt verlengd. Valt het bedrijf waarvoor je werkt  vanaf 1 januari 2015 onder een nieuwe cao of wordt een oude cao verlengd? Dan kan de periode van 26 weken worden verlengd tot ten hoogste 78 weken.  

terug naar boven

Ketenbepaling

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 gesloten zijn, geldt een nieuwe ketenbepaling. De arbeidsovereenkomsten gaan twee jaar na het ingaan van het eerste arbeidsovereenkomst over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Jouw werkgever kan je in die periode van twee jaar maximaal twee keer een opvolgende arbeidsovereenkomst aanbieden (dus in totaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die gesloten zijn op of na 1 juli 2015 zijn opeenvolgend als zij elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. De cao mag niet afwijken van deze tussenperiode. Voor de berekening van de periode van twee jaar tellen de periodes van korter dan zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mee.

Je werkgever (het uitzendbureau) mag in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet: 

Cao’s die vanaf 1 juli 2015 nieuw gelden of worden verlengd mogen in de volgende gevallen afwijken van de ketenbepaling.

  • Uitzendovereenkomst. In de cao kan ten aanzien van een uitzendovereenkomst worden geregeld dat het aantal van drie arbeidsovereenkomsten kan worden verhoogd naar maximaal zes. En dat de periode van twee jaar kan worden verlengd tot maximaal vier jaar.

terug naar boven

Vragen? Bel je vakbond

Heb je vragen over je werk als uitzendkracht? Bel het CNV.

terug naar boven

Column

Klimaatconferentie

"CNV, Rentmeesterschap en Klimaat", meld u aan voor de ledenbijeenkomst op 11 september 2019

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×