CNV-analyse: inkrimping veestapel kost tot 30.000 banen

De inkrimping van de veestapel kan tot 30.000 banen kosten. Dat blijkt uit een analyse van het CNV. Het CNV pleit voor een transitiefonds om een hoge werkloosheid in de landbouwsector te voorkomen.

‘In de discussie over inkrimping veestapel gaat het vaak over de boeren. Maar niet over de werknemers in die sector. Terwijl een kleinere veestapel een enorme klap is voor hen. Zeker 30.000 werknemers kunnen getroffen worden als de veestapel krimpt,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Geen perspectief
‘Het betreft veel mensen die in dunbevolkte regio’s werken waar weinig perspectief is op nieuw werk. Een verhuizing naar de Randstad is ingrijpend en bovendien vaak onbetaalbaar. Als de overheid de veestapel wil inkrimpen, moet ze daarom tegelijkertijd over de brug komen met een transitiefonds,’ aldus Fortuin.

In de discussie over inkrimping veestapel gaat het vaak over de boeren. Maar niet over de werknemers in die sector. Terwijl een kleinere veestapel een enorme klap is voor hen. Zeker 30.000 werknemers kunnen getroffen worden als de veestapel krimpt.
Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Gerelateerde sectoren
Een derde van de getroffen werknemers werkt in de primaire landbouwsectoren, zoals de dierhouderij. Twee derde werkt in gerelateerde sectoren, zoals de agrarische dienstverlening, distributie, slachterijen en de veevoerindustrie. ‘Inkrimping van de veestapel raakt niet alleen boeren, maar ook hun medewerkers en aanverwante sectoren.’

Transitiefonds
‘We roepen de overheid daarom op om tot een transitiefonds te komen en, samen met de sociale partners, een plan voor werk-naar-werk begeleiding te ontwikkelen’ stelt Fortuin. ‘Het CNV speelt graag een rol in de begeleiding van werk-naar-werk. We kennen de mensen en de sector immers zeer goed.’

Het CNV denkt aan de volgende mogelijkheden:

  • Een omscholingsplan, met daarbij een extra focus op de zorg en de transportsector. In de zorgsector zijn grote tekorten. De zorg vereist daarnaast vaardigheden die verzorgers van dieren vaak bezitten. Ook transport is een interessante sector omdat veel medewerkers in de agrarische sector een rijbewijs bezitten en ervaring met vervoer hebben. Naar dit werk is overal in het land vraag naar dus men hoeft niet naar de (onbetaalbare) Randstad te verhuizen.
  • Functies in het natuur en landschapsbeheer. Een voorbeeld is het leveren van diensten voor natuur- en landschapsbeheer en waterberging/zuivering. Hiervoor liggen vooral mogelijkheden in de buurt van natuurgebieden, veenweidegebieden en het rivierengebied.
  • Functies in maatschappelijke ondernemingen. Dit zijn multifunctionele bedrijven die naast voedsel ook andere maatschappelijke waarden en diensten produceren, zoals zorg, recreatie of educatie, of nieuwe verbindingen organiseren tussen voedselproductie en consumenten/burgers.