Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de cao

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de cao

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de voorwaarden veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

In onderstaande gevallen mogen werkgevers bij cao afwijken van de veranderingen die de wet aanbrengt:

Proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wat zegt de wet?

Of de werkgever een proeftijd met u kan afspreken, is onder andere afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Gaat het om een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter? Dan mag de werkgever sinds 1 januari 2015 geen proeftijd meer afspreken in de arbeidsovereenkomst. Als de looptijd meer dan zes maanden en korter dan twee jaar is, mag de werkgever een proeftijd van een maand afspreken. Alleen als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer krijgt aangeboden, mag daarin een langere proeftijd worden afgesproken. De maximale duur van de proeftijd is in dat geval twee maanden. Als uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen einddatum heeft, mag een proeftijd worden afgesproken van maximaal één maand. Dat is bijvoorbeeld het geval als u iemand vervangt wegens ziekte. 

Is na een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? In principe mag uw werkgever dan geen proeftijd afspreken in de nieuwe opvolgende arbeidsovereenkomst. Daarop is één uitzondering. Vraagt de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden? Dan mag er wel een proeftijd zijn afgesproken.

Werkgevers mogen in de volgende gevallen via cao afwijken van de wet: 

 1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1 juli 2016 voor een cao die al vóór 1 januari 2015 gold en nog doorloopt na 31 december 2014:

  • In een cao die op 1 januari 2015 al bestond, kan zijn afgesproken dat in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van korter dan twee jaar de proeftijd van maximaal een maand kan worden verlengd naar maximaal twee maanden. Uw werkgever kan in dat geval dus van de hoofdregel afwijken. Een dergelijke caoafspraak geldt voor de duur van de cao, maar uiterlijk tot 1 juli 2016.

 2. Een cao die vanaf 1 januari 2015 nieuw gaat gelden of wordt verlengd: 

  • In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden en korter dan twee jaar, kan bij cao worden bepaald dat de proeftijd van maximaal een maand kan worden verlengd naar maximaal twee maanden. Deze verlenging is niet meer mogelijk voor arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter.

terug naar boven

Loondoorbetalingsverplichting

Wat zegt de wet?

Als u niet kunt werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Bijvoorbeeld als er onvoldoende werk is. Uw werkgever kan in de arbeidsovereenkomst met u overeenkomen dat hij deze loondoorbetalingsverplichting de eerste zes maanden uitsluit. Heeft u de uren niet gewerkt door een oorzaak die voor uw eigen risico komt? Bijvoorbeeld omdat u staakte? Dan hoeft de werkgever u die uren niet uit te betalen.

Deze regels gelden ook als u een oproepcontract in de vorm van een min-maxcontract of een nulurencontract heeft. Roept uw werkgever u op, maar kan het werk niet worden verricht? Dan heeft u wel recht op loon voor de uren waarvoor u bent opgeroepen. Dat geldt ook als de werkgever u niet oproept, terwijl er wel werk is. Uw werkgever hoeft het loon niet te betalen als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. 

Uw werkgever mag in de volgende gevallen via cao afwijken van de wet:

 1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1 juli 2016 voor een cao die al vóór 1 januari 2015 gold en nog doorloopt na 31 december 2014: 

  • Valt het bedrijf waarvoor u werkt onder een cao die al voor 1 januari 2015 van toepassing was? Dan mag uw werkgever de met u overeengekomen loondoorbetalingsverplichting langer dan zes maanden uitsluiten, als de cao uw werkgever deze mogelijkheid biedt. Deze uitzondering geldt voor de duur van de cao, maar maximaal tot 1 juli 2016.

 2. Een cao die vanaf 1 januari 2015 nieuw gaat gelden of wordt verlengd: 

  • In uw cao kan de mogelijkheid staan opgenomen om de periode van zes maanden te verlengen. Voorwaarde is dat het om in de cao bepaalde en incidentele werkzaamheden gaat en dat de werkzaamheden geen vaste omvang hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval als u in de betreffende functie werkzaam bent en uw werkgever u inzet bij piekwerkzaamheden. Of als u een andere werknemer vervangt bij ziekte. Sla uw cao hierop na. Zijn er uitzonderingen vastgelegd? Dan staat in uw cao beschreven voor welke functies deze gelden.

terug naar boven

Loondoorbetalingsverplichting uitzendbureaus

Wat zegt de wet?

Het uitzendbureau kan in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat het de loondoorbetalingsverplichting de eerste 26 weken van de overeenkomst uitsluit. Dat houdt in dat de uitzendkracht die periode geen loon krijgt voor de niet gewerkte uren.

Uw werkgever (het uitzendbureau) mag in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet: 

 1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1 juli 2016 voor een cao die al vóór 1 januari 2015 gold en nog doorloopt na 31 december 2014: 

  • Valt het uitzendbureau onder een cao die al voor 1 januari 2015 van toepassing was? Dan kan het uitzendbureau met u overeenkomen dat de loondoorbetalingsverplichting langer dan zes maanden wordt uitgesloten, als de cao deze mogelijkheid biedt. Deze uitzondering geldt voor de duur van de cao, maar uiterlijk tot 1 juli 2016.

 2. Een cao die vanaf 1 januari 2015 nieuw gaat gelden of wordt verlengd: 

  • Valt het uitzendbureau vanaf 1 januari 2015 onder een nieuwe cao of wordt een oude cao verlengd? Dan kan de periode van 26 weken worden verlengd tot maximaal 78 weken. Om te weten wat voor u geldt, kunt u navraag doen bij het uitzendbureau.

terug naar boven

Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015

Wat zegt de wet?

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 gesloten zijn, geldt een nieuwe ketenbepaling. De arbeidsovereenkomsten gaan twee jaar na het ingaan van de eerste arbeidsovereenkomst over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uw werkgever kan u in die periode van twee jaar maximaal twee keer een opvolgende arbeidsovereenkomst aanbieden (dus in totaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd), zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten op of na 1 juli 2015 zijn opeenvolgend als zij elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. De cao mag niet afwijken van deze tussenperiode. Voor de berekening van de periode van twee jaar tellen de periodes van korter dan zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mee.

Uw werkgever (het uitzendbureau) mag in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet:

 1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1 juli 2016 voor een cao die al vóór 1 juli 2015 gold en nog doorloopt na 30 juni 2015. 

  • Valt het bedrijf waarvoor u werkt onder een cao die al voor 1 juli 2015 van toepassing is? Mogelijk geldt voor u dan nog de oude ketenbepaling. De oude ketenbepaling bepaalt dat een werkgever en werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen afsluiten, of maximaal drie jaar kunnen gebruikmaken van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In de oude ketenbepaling wordt de reeks van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd doorbroken als hiertussen een periode ligt van meer dan drie maanden.
  • Voor de berekening van de periode van drie jaar tellen de periodes van drie maanden of korter tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mee. Bij de oude ketenbepaling kan bij cao worden afgeweken van deze tussenperiode van drie maanden. Ook kan in de cao zijn bepaald dat uw werkgever met u meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dan drie kan aangaan, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze overgangsperiode geldt voor de duur van de cao. 
  • Vanaf 1 juli 2016 is er geen uitzondering meer mogelijk en geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de nieuwe ketenbepaling. Dat geldt ook voor op dat moment lopende arbeidsovereenkomsten, mits aan de voorwaarden van de ketenbepaling is voldaan.

 2. Cao’s die vanaf 1 juli nieuw gelden of worden verlengd mogen in de volgende gevallen afwijken van de ketenbepaling:

  • Uitzendovereenkomst 

   • In de cao kan worden geregeld dat het aantal van drie arbeidsovereenkomsten kan worden verhoogd naar ten hoogste zes. En dat de periode van twee jaar kan worden verlengd tot ten hoogste vier jaar. In een uitzendovereenkomst wordt vaak een uitzendbeding opgenomen. Zie de factsheet Werken als uitzendkracht voor meer informatie. Dit beding is op basis van de wet maximaal 26 gewerkte weken geldig.
   • Tot 1 januari 2015 kon het beding onbeperkt bij cao worden verlengd. Onder het nieuwe recht geldt een verlengingsmogelijkheid tot maximaal 78 weken. Pas na afloop van de periode van het uitzendbeding gaat de ketenbepaling gelden.

  • Aard bedrijfsvoering

   • Soms is een extra arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of het langer kunnen aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd noodzakelijk vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. In dat geval kan in de cao worden bepaald dat maximaal zes (i.p.v. drie) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan en maximaal voor een periode van vier (i.p.v. twee) jaar van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gebruik kan worden gemaakt. Uit de cao moet dan blijken waarom de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt, en ook om welke functies of functiegroepen het gaat.

  • Gevaar voortbestaan sector

   • In bepaalde sectoren, zoals het profvoetbal, werkt men uitsluitend met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De ketenbepaling vormt in die sectoren een risico voor het voortbestaan van de sector. Bij ministeriële regeling kunnen daarom functies in een bedrijfstak aangewezen worden waar uitsluitend met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt gewerkt. In zo’n geval wordt bij cao vastgelegd dat de ketenbepaling niet geldt.

  • Bestuursfuncties

   • Gaat het om een bestuursfunctie bij een bedrijf of organisatie? Dan kan in een schriftelijke overeenkomst (waaronder een cao) van de termijn van twee jaar worden afgeweken.

  • Opleiding

   • Is de arbeidsovereenkomst vooral gesloten om een werknemer op te leiden? Dan kan bij cao de ketenbepaling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard.

terug naar boven

Vraag het je vakbond

Heb je vragen over je contract, wat je rechten en plichten zijn of hoe je werkgever daarmee omgaat? Neem dan contact op met het CNV.

terug naar boven

Column voorzitter

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Onlangs was ik te gast op radio 1, om te praten over de recente cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt. Het CBS maakte...

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×