Ontslag wegens onvoldoende functioneren

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Ontslag wegens onvoldoende funtioneren

 

Hier staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als jouw werkgever je wil ontslaan wegens onvoldoende functioneren. 

Op deze pagina over ontslag wegens onvoldoende functioneren staan de volgende onderwerpen:

Preventieve toets

Wil je werkgever jou ontslaan wegens onvoldoende functioneren? Dan moet hij het ontslag vooraf laten toetsen. De wet bepaalt dat dit bij een ontslag wegens onvoldoende functioneren door de kantonrechter wordt gedaan. De kantonrechter toetst of je werkgever heeft voldaan aan de vereisten om het contract te beëindigen.

Uitzonderingen preventieve toets

De preventieve toetsing bij ontslag wegens onvoldoende functioneren is niet verplicht:

 • Bij ontslag tijdens de proeftijd.
 • Als je werkgever jou ontslaat omdat je de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt of nadat die leeftijd is bereikt, terwijl het lopende arbeidscontract al voor die leeftijd is ingegaan.
 • Als de werkgever die jou wil ontslaan een particulier is voor wie je doorgaans minder dan vier dagen per week het huishouden verzorgt.
 • Als je een bestuurder van een rechtspersoon bent.
 • Als je een geestelijk ambt bekleedt.
 • Als je schriftelijk instemt met het ontslag.
 • Als het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd (zie hieronder).

terug naar boven

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wil uw werkgever met u via wederzijds goedvinden het arbeidscontract beëindigen? Dan moet uw werkgever dit schriftelijk met u vastleggen in een overeenkomst. Bij beëindiging van een contract met wederzijds goedvinden hebt u geen recht op de wettelijke transitievergoeding.

Bedenktermijn

Wil uw werkgever met u via wederzijds goedvinden uw arbeidscontract beëindigen? Dan geldt een bedenktermijn van 14 dagen na de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst. Uw werkgever moet in de beëindigingsovereenkomst vermelden dat u het recht heeft om u binnen 14 dagen te bedenken. Doet uw werkgever dit niet? Dan is de bedenktermijn niet 14, maar 21 dagen. U moet schriftelijk laten weten dat u zich hebt bedacht. Dit moet binnen de termijn door uw werkgever zijn ontvangen. U hoeft geen reden te noemen waarom u zich bedacht hebt. Hebt u zich binnen de bedenktermijn bedacht? Dan geldt alsnog de preventieve toets als uw werkgever het ontslag wilt doorzetten. De bedenktermijn geldt niet als het om een contract gaat met een bestuurder van een rechtspersoon. 

Heeft u laten weten dat u zich hebt bedacht? En sluit u binnen zes maanden opnieuw een beëindigingsovereenkomst met uw werkgever? Of stemt u binnen zes maanden schriftelijk in met de opzegging van uw arbeidscontract? Dan geldt de bedenktermijn niet.

terug naar boven

Redelijke grond voor ontslag

De werkgever kan jou alleen ontslaan als daar een redelijke grond voor is. Dit geldt niet bij een ontslag tijdens de proeftijd of wegens het bereiken (of bereikt hebben) van de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd. 

Een voorbeeld van een redelijke grond is ontslag wegens onvoldoende functioneren (waarbij ziekte en/of gebreken geen rol spelen).

Onvoldoende functioneren

Vindt jouw werkgever dat je onvoldoende functioneert (waarbij ziekte of gebreken geen rol spelen)? Dan moet hij jou dit tijdig laten weten. Ook moet hij je helpen om uw functioneren te verbeteren. Bijvoorbeeld door je scholing te laten volgen die noodzakelijk is om het werk goed te kunnen uitvoeren. Vindt je werkgever daarna nog steeds dat je onvoldoende functioneert? Dan kan dit een redelijke grond voor ontslag zijn.

Van een redelijke grond is dus geen sprake als de werkgever je van de ene op de andere dag wil ontslaan wegens onvoldoende functioneren, terwijl hij jou hier nooit eerder op heeft aangesproken. De ongeschiktheid mag ook geen gevolg zijn van onvoldoende scholing of onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden.

terug naar boven

Herplaatsing

Je kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is dat je binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing op een andere passende functie wordt herplaatst. Tenzij herplaatsing niet in de rede ligt. 

Termijn

Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor je werkgever. Deze termijn is één tot vier maanden, afhankelijk van hoe lang jouw dienstverband heeft geduurd. Voor een werknemer met een arbeidshandicap is de redelijke termijn voor herplaatsing 26 weken.

Passende functie

Een functie is passend als deze aansluit bij je opleiding, ervaring en capaciteiten. Of er een passende functie beschikbaar is, hangt af van:

 • Of er een vacature is of zal zijn binnen 26 weken.
 • Of er bij jouw werkgever op basis van een uitzendcontract of tijdelijk contract werknemers werken of zijn ingeleend via een derde (payrollwerknemers uitgezonderd). Uitzendkrachten, andere ingeleende personen (payrollwerknemers uitgezonderd) en werknemers met een tijdelijk contract maken in dat geval plaats voor een werknemer met een vast contract. Dit geldt niet als de uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk contract of de ingeleende personen werkzaamheden van tijdelijke aard verrichten voor maximaal 26 weken.

Uitzonderingen 

 • De verplichting tot herplaatsing geldt niet:
 • Als je een geestelijk ambt bekleedt.
 • Als je ontslag krijgt tijdens de proeftijd.
 • Als je ontslag krijgt vanwege het bereiken (of bereikt hebben) van de pensioengerechtigde leeftijd.

terug naar boven

Opzegverboden

Jouw werkgever mag je niet ontslaan als er sprake is van een opzegverbod. De wet bevat twee soorten opzegverboden. Deze wegens- en tijdens-opzegverboden staan hieronder kort toegelicht: 

Wegens-opzegverboden

De werkgever mag je niet ontslaan wegens:

 • Lidmaatschap van een vakbond.
 • Het bijwonen van vergaderingen van de Eerste Kamer of vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen die bij rechtstreekse verkiezing worden samengesteld en commissies uit deze organen (m.u.v. de Tweede Kamer)
 • Het opnemen van jouw recht op adoptieverlof, verlof voor het opnemen van een pleegkind, kort- en langdurend zorgverlof, of het opnemen van ouderschapsverlof.
 • Overgang van onderneming naar een nieuwe werkgever.
 • Weigering om op zondag te werken.

Zogenoemde wegens-opzegverboden gelden altijd. Hier bestaan geen uitzonderingen op. 

Tijdens-opzegverboden 

Je werkgever mag jou niet ontslaan tijdens:

 • Ziekte.
 • Zwangerschap en bevalling, en zwangerschaps- en bevallingsverlof, en 6 weken nadat de werkneemster haar werk heeft hervat na het einde van het bevallingsverlof. Of 6 weken nadat de werkneemster haar werk heeft hervat na het einde van ziekte die volgde op bevallingsverlof waarbij zwangerschap of bevalling de oorzaak van de ziekte was.
 • Militaire of vervangende dienst.
 • Lidmaatschap, kandidaatschap of binnen twee jaar nadat je lid was van een medezeggenschapsorgaan. Maar als het ontslag geen verband houdt met je OR lidmaatschap mag je wel ontslagen worden, bijvoorbeeld in het geval van ontslag op staande voet, na twee jaar arbeidsongeschiktheid, sluiting van (een deel) van het bedrijf, verval van je functie als je meer dan 26 weken in die functie hebt gewerkt.
 • Lidmaatschap van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad.
 • Werk als deskundig werknemer in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • Werk als functionaris voor de gegevensbescherming in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen op de tijdens-opzegverboden. De opzegverboden gelden niet als:

 • Je schriftelijk hebt ingestemd met de opzegging (en dit niet binnen 14 dagen heeft herroepen).
 • De opzegging wordt gedaan tijdens de proeftijd.
 • Je op staande voet ontslag krijgt wegens een dringende reden.
 • Je werkgever het contract opzegt omdat je de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt (of hebt bereikt).

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet als:

 • Je ziek bent geworden nadat een verzoek om ontbinding van het contract is ontvangen.

terug naar boven

Procedure kantonrechter

Verzoekschrift en verweer

De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen vier weken na de week waarin het verzoek is ingediend. De kantonrechter geeft je de gelegenheid om verweer te voeren. 

De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag, en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook mag er geen opzegverbod gelden.

Ontbinding ondanks bestaan opzegverbod

De kantonrechter kan onder voorwaarden het arbeidscontract wegens onvoldoende functioneren ontbinden, terwijl sprake is van een opzegverbod. Dit kan bij de eerdergenoemde ‘tijdens’ opzegverboden.  

Voorwaarden hiervoor zijn dat:

 • Het verzoek geen verband houdt met de opzegverboden.

Of:

 • Er omstandigheden zijn waardoor het in jouw belang is dat het contract eindigt. 

Opzegtermijn verkort met proceduretijd

Bij het bepalen van het tijdstip waarop een vast contract of tijdelijk contract met tussentijdse opzegmogelijkheid eindigt, houdt de kantonrechter rekening met de geldende opzegtermijn. De tijd die de ontbindingsprocedure heeft geduurd, brengt hij hierop in mindering. Wel blijft altijd minstens één maand over. 

Vergoeding bij tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid

Gaat het om een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid? Dan kan de rechter je een vergoeding toekennen tot ten hoogste het bedrag aan loon over de resterende duur van het contract. 

terug naar boven

Transitievergoeding

Als je minstens twee jaar in dienst was, heb je bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 vervalt de termijn van 2 jaar en ontvang je ook een transitievergoeding indien je minder dan twee jaar in dienst bent.  

terug naar boven

Hoger beroep

Ben je het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter? Dan kan je hiertegen in hoger beroep gaan. Ook jouw werkgever kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.

terug naar boven

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×